KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Oznam o aktuálnom uchovňovaní

V súvislosti s mimoriadnou situáciu (COVID 19) výbor schvaľuje dočasné podmienky pre zaradenie jedincov do chovu v našom klube na obdobie do znovuobnovenia organizovania výstav psov na Slovensku takto:

Popisné prehliadky pre plemeno Louisianský leopardí pes sú zrušené. 

Chovateľský a zápisný poriadok KCHMPP 6.1., 6.2., písmeno a, b, d zostávajú v platnosti, bez zmeny. Menia sa podmienky v bode 6.2., písmeno c:

Ch o v n é   j e d i n c e

  1. Chovný pes /suka/ sú jedinci, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do chovu podľa ustanovení tohto poriadku a sú zapísaní v registri chovných jedincov v plemennej knihe UKK.
  2. Podmienky pre zaradenie psa /suky/ do chovu:
 • overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou, uznanou FCI
 • dosiahnutie vekovej hranice:
  malé plemená do 35 cm 12 mesiacov
  stredné plemenádo 50 cm15 mesiacov
  veľké plemenáod 50 cm18 mesiacov
 • byť prihlásený a mať uhradený výstavný poplatok na klubovú výstavu 5.12.2020 v Radave minimálne v triede mladých. Mať absolvovanú druhú výstavu v SR vo veku od 12 mesiacov s ocenením z oblastnej, klubovej alebo národnej výstavy „Výborný/á/“, z medzinárodnej výstavy „Veľmi dobrý/á/“. Klubovú výstavu 5.12.2020 môžete nahradiť medzinárodnou výstavou s ocenením „Veľmi dobrý/á/“.
 • špecifické podmienky pre jednotlivé plemená sú uvedené na stránke klubu v plemenách.