Z Á P I S N I C A
z výborovej schôdze, konanej online dňa 2.4.2021