KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Záujemca o členstvo v klube vyplní on-line prihlášku do klubu. https://www.kchmpp.sk/prihlaska-do-kchmpp/  Po schválení prijatia výborom klubu, ekonóm klubu vyzve záujemcu o zaplatenie zápisného a členského poplatku na účet klubu IBAN: SK6583300000002000728877. Po pripísaní stanovených poplatkov bude nový člen dopísaný do aktuálneho zoznamu členov klubu. Zoznam je umiestnený na stránke klubu a aktualizuje sa vždy k poslednému dňu v mesiaci. V prípade, ak sa v aktuálnom zozname nenájdete, kontaktujte emailom ekonóma klubu ekonomkchmpp@gmail.com.

Ak potrebujete vystaviť potvrdenie o členstve v klubu, kontaktujte emailom ekonóma klubu.

Ak člen klubu potrebuje v zozname členov zmeniť, alebo doplniť iné plemeno ako uviedol v prihláške, pošle emailom ekonómovi klubu obojstrannú kópiu PP svojho nového psa.

Od 1.2.2024 ZMENA žiadosti chráneného názvu chovu psov.

Tlačivo žiadosti. Postupujte prosím v zmysle pokynov na žiadosti.

Vypísanú, nepodpísanú žiadosť pošlite vo Worde emailom na ekonomkchmpp@gmail.com.  Ekonóm klubu potvrdí Vaše členstvo v klube a pošle Vám ju späť. Potom ju podpíšete a ďalej postupujete v zmysle pokynov v dolnej časti žiadosti.

Špecifické podmienky pre jednotlivých plemenách sú uvedené  v plemenách „Podmienky chovnosti“

Dôrazne odporúčame preštudovanie CHOVATEĽSKÉHO A ZÁPISNÉHO PORIADKU KCHMPP a Smernice pre popisnú prehliadku.

Po splnení podmienok pre zaradenie do chovu v zmysle Chovateľského a zápisného poriadku KCHMPP (článok 6, zo dňa 16.3.2013), majiteľ jedinca pošle poštou doporučene na adresu poradcu chovu, krátku žiadosť o zápis splnenia podmienok chovnosti, originál preukaz pôvodu. Ak jedinec nemá v PP zapísané požadované výsledky výstav a iné potrebné záznamy, pošle poradcovi chovu posudkové listy, podľa podmienok pre jednotlivé plemená aj výsledky potrebných röntgenov a iných vyšetrení. Po zápise chovnosti poradcom chovu, môže majiteľ požiadať plemennú knihu UKK o preregistráciu chovnej spôsobilosti. http://www.unkk.sk/phpmenu.php?s=16

Majiteľ (držiteľ) chovnej sučky pošle elektronicky: kurisovajana@azet.sk poradcovi chovu písomnú žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia, v ktorej uvedie minimálne jedného krycieho psa.

Ak je sučka prvorodička a ešte nemá v PP zápis chovnosti, chovateľ so žiadosťou o vystavenie pripúšťacích povolení zasiela PCH aj originál jej preukazu pôvodu (PP) za účelom potvrdenie zápisu o splnení podmienok zaradenia do chovu. Žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia treba PCH zaslať aspoň 21 dní pred predpokladaným háraním sučky. V prípade, že žiadate o expresné pripúšťacie povolenie kontaktujte PCH telefonicky (+420908244908)

Spolu so žiadosťou musí majiteľ sučky poslať fotokópie preukazov pôvodu všetkých jedincov uvedených na žiadosti. Každá fotokópia PP musí mať čitateľne vyznačený zápis chovnosti, (robí UKK po splnení podmienok). Bez týchto dokumentov vám pripúšťacie povolenie nemôže byť vystavené. Poradcovi chovu sú potrebné na overenie údajov a založenie kartotéky chovných jedincov. Pri druhom žiadaní pripúšťacích povolení na uvedených jedincov už nie je potrebné tieto dokumenty PCH posielať.

Poradca chovu skontroluje kópie preukazov pôvodu, chovnosť jedincov prípadne vhodnosť uvedených psov a vypísané pripúšťacie povolenie, spolu s číslom účtu KCHMPP na zaplatenie poplatku za vrh pošle chovateľovi do 14 dní od obdŕžania žiadosti.

Pripúšťacie povolenie je platné len s pečiatkou a podpisom PCH. Platnosť pripúšťacích povolení je 12 mesiacov a je vyznačená v pravo hore na pripúšťacom povolení. Po ukončení platnosti je žiadateľ povinný neplatné povolenia bezodkladne vrátiť PCH.

Ak žiadateľ nie je majiteľom, ale držiteľom sučky k žiadosti musí priložiť zmluvu medzi majiteľom a držiteľom o prenájme sučky súhlas majiteľa sučky o jej využití na chovné účely.

Ak si chovateľ vyberie na pripustenie psa, ktorý je v dŕžave, musí zabezpečiť pre poradcu chovu zmluvu medzi majiteľom a držiteľom o prenájme psa a súhlas majiteľa psa o využívaní psa na chovné účely.

Vystavenie pripúšťacích povolení pre členov klubu je bezplatné.

Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí od 1. januára 2006 predložiť na plemennú knihu UKK k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca.

Tetovanie, prípadne čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia.

Ak pes nie je ani tetovaný, ani čipovaný, musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať genetické testy na preukázanie pôvodu k registrácii nahlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha UKK registrovať dovezeného jedinca.

Podmienky pre vystavenie exportného PP. Je potrebné na plemennú knihu UKK zaslať:

Originál rodokmeň so zápisom o zmene majiteľa a podpisom chovateľa na zadnej strane PP.

Vyplnené a podpísané tlačivo – žiadosť o exportný preukaz o pôvode psa.

Vystavený doklad zasielajú NA DOBIERKU, neplatí sa vopred! Žiadosti budú vybavené v lehote do 30 dní od dátumu doručenia.

Podmienky pre vystavenie exportného PP. Je potrebné na plemennú knihu UKK zaslať:

Originál export rodokmeň

2 vyplnené a podpísané tlačivo o kontrole totožnosti psa

Vystavený doklad zasielajú NA DOBIERKU, neplatí sa vopred! Žiadosti budú vybavené v lehote do 30 dní od dátumu doručenia.

POSTUP  CHOVATEĽA

1. Do 8 dní po narodení šteniat oznámi majiteľovi krycieho psa narodenie šteniat.

2. Do 30 dní od narodenia šteniat pošle poradcovi chovu úplne (mená, pohlavie, farby šteniat) vyplnenú prihlášku na zápis šteniat, na evidenciu vrhu, a pripúšťacie povolenie na potvrdenie členstva v klube. PCH pošle tlačivá späť chovateľovi.

3. Zaplatí na účet klubu poplatok za vrh – 3€ za šteniatko, nečlen 6€.

4. Vo veku 6 týždňov dá začipovať šteniatka veterinárnemu lekárovi, ktorý tento úkon potvrdí do tlačiva Prihláška na zápis šteniat.

5. Do 60 dní od narodenia šteniat pošle chovateľ obidve tlačivá na plemennú knihu UKK.

(Furmanská 9, 841 03 Bratislava). UKK vystavené preukazy pôvodu pre šteniatka pošle na dobierku na adresu chovateľa.

Prihlášku na zápis šteniat vypisujte zodpovedne a čitateľne, Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom v abecednom poradí. Najprv sa vypisujú psy, potom suky. Začiatočné písmeno vrhu sa začína pri 1. vrhu v chovateľskej stanici na A a postupuje až po Z, bez ohľadu na počet chovných súk a počet plemien.

Ak chce chovateľ vyviezť šteňatá do zahraničia, musí požiadať plemennú knihu UKK o vystavenie exportného preukazu pôvodu (viac informácii nájdeta na stránke UKK)

Šteňatá pri predaji novým majiteľom musia byť staré min. 49 dní, vakcinované kombinovanou vakcinačnou látkou proti bežným infekčným ochoreniam, odčervnené, začipované a schopné samostatne prijímať potravu. Odovzdať nezačipované šteňatá novým majiteľom je zakázané.

Chovateľ je povinný odovzdať novému majiteľovi šteniatka jeho preukaz pôvodu, poskytnúť mu základné informácie o starostlivosti o šteňa, poskytnúť informácie o klube a výhodách jeho členstva.

PP vystavuje plemenná kniha. PP je platný iba ak je podpísaný zástupcom plemennej knihy, chovateľom a majiteľom.

Zmeny v PP (s výnimkou zmeny majiteľa) je oprávnená vykonávať iba plemenná kniha na žiadosť majiteľa.

Zápisy o výstavách, skúškach, bonitáciách a zvode mladých vykonávajú posudzovatelia, organizátori výstav a poradca chovu.

Stratu PP je potrebné hlásiť plemennej knihe, ktorá na základe písomnej žiadosti môže vystaviť duplikát.Všetky úkony plemennej knihy sú za úplatu.

kelpie
Austrálska kelpie