KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Klub chovatelov málopočetných plemien psov
Hôrky 160/31 972 31 Ráztočno

Stanovy

I.  Názov, sídlo, pôsobnosť, IČO, štatutárny orgán

Názov klubu: Klub chovateľov málopočetných plemien psov
Sídlo: Hôrky 160/31 972 31 Ráztočno
IČO: 42142202
Pôsobnosť: Slovenská republika
Štatutárny orgán: predseda, oprávnený konať za klub samostatne

II. Právna povaha a postavenie klubu

Klub chovateľov málopočetných plemien psov (ďalej len „KCHMPP“):

 1. Je združenie občanov založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov, ktoré združuje chovateľov, majiteľov, držiteľov a priaznivcov plemien zastrešených v KCHMPP.
 2. KCHMPP má právnu subjektivitu, môže sa vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva.
 3. KCHMPP je prostredníctvom Únie kynologických klubov (ďalej len „UKK“) členom Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len „SKJ“), ktorá je zastrešená medzinárodnou kynologickou federáciou – FCI.
 4. Môže samostatne vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií zastrešených FCI, jeho členovia môžu slobodne vstupovať do všetkých takto zastrešených klubov.

III. Poslanie klubu a ciele

 1. Poslaním klubu je zabezpečovať rozvoj, chov, výcvik a propagáciu čistokrvných plemien psov zastrešených v KCHMPP.
 2. Zabezpečuje riadenie a organizáciu chovu plemien zastrešených v KCHMPP, organizovanie chovateľských akcií, výstav, a ďalších kynologických aktivít, vrátane podpory a rozvoja kynologicko – športových aktivít.
 3. Uspokojuje spoločenské, športové a canisterapeutické záujmy, ale i záľuby členov a iných záujemcov. Vytvára podmienky na zlepšovanie ich telesného a duševného zdravia a športovej výkonnosti.
 4. Prispieva k ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia, zlepšovaniu prostredia pre chov a držanie psov, propaguje etické normy chovu psov.
 5. Podporuje a rozvíja vzťah detí a mládeže ku psom a tým aj k životnému prostrediu a jeho ochrane.
 6. Vzdeláva svojich členov a širokú verejnosť v danej oblasti, organizuje odborné prednášky, prezentácie, semináre, vedie k dodržiavaniu etických princípov v chove psov.
 7. Na dosiahnutie svojich cieľov spolupracuje s ďalšími kynologickými klubmi, UKK a SKJ, pri svojich aktivitách postupuje v súlade s predpismi UKK, SKJ a FCI.

IV. Vznik a zánik klubu

 1. Klub vznikol na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 13.02.1997 na základe rozhodnutia chovateľov, majiteľov, držiteľov a priateľov psov.
 2. Klub zanikne, ak sa na tom uznesie členská schôdza 3/4 väčšinou hlasov všetkých členov, stratou členskej základne, zlúčením s iným klubom, rozhodnutím príslušného ministerstva, alebo rozhodnutím súdu. Pri dobrovoľnom zániku klubu zvolí členská schôdza likvidačnú komisiu, ktorá vykoná likvidáciu a rozhodne o majetku klubu.
 3. Zánik klubu je potrebné oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR a zastrešujúcej organizácii.

V. Členstvo v klube

 1. Členmi klubu môžu byť majitelia, chovatelia alebo priaznivci plemien zastrešených v KCHMPP, ktorí sú občanmi SR, alebo majú v SR trvalý pobyt.
 2. Počet členov klubu nie je obmedzený.
 3. Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky, výbor klubu. V prípade neprijatia záujemcu o členstvo v klube má neprijatý uchádzač právo odvolať sa na členskú schôdzu, rozhodnutie ktorej je definitívne.
 4. Členom klubu môžu byť i cudzí štátni príslušníci a mladistvé osoby vo veku od 15 do 18 rokov, títo členovia však nemajú volebné právo a právo byť volení do orgánov klubu.
 5. Členstvo v „KCHMPP“ nie je podmienkou pre majiteľov chovných jedincov, ak ich chcú využívať na reprodukciu. Títo však musia splniť všeobecné podmienky chovu, vzájomné vzťahy musia byť upravené zmluvne.
 6. Za členstvo v klube sa vyberá jednorazovo zápisný poplatok a každoročne ročný členský poplatok, ktorých výšku schvaľuje členská schôdza, alebo výročná členská schôdza klubu.
 7. Člen klubu je povinný uhradiť ročný členský poplatok do 31. januára príslušného roku. V prípade neuhradenia členského poplatku do uvedeného termínu je člen povinný opäť zaplatiť aj zápisný poplatok. Pri neskoršom vzniku členstva v priebehu kalendárneho roka je zápisný poplatok a členský poplatok splatný do 15 dní od oznámenia o prijatí za člena.
 8. Výbor klubu môže udeliť vo výnimočných prípadoch kynológom, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj, propagáciu plemena, alebo z iných dôležitých dôvodov čestné členstvo v klube. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkom iných štátov. Čestný člen neplatí členské poplatky, nemôže voliť a byť volený do orgánov klubu, má však ostatné členské práva.
 9. Asociované členstvo 
 1. Asociovaným členom sa môže stať záujemca, ktorý si podá prihlášku.
 2. O prijatí za asociovaného člena rozhoduje výbor KCHMPP. V prípade neprijatia sa záujemca môže do 15. dní odvolať na členskú schôdzu klubu.
 3. Asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať na výhodách členstva, ktoré klub poskytuje.
 4. Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu, nemajú možnosť voliť, hlasovať a rozhodovať o dôležitých otázkach.
 5. Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a chovateľský poriadok klubu a aktívne prispievať k zveľaďovaniu KCHMPP a plemien zastrešených v KCHMPP.
 6. Asociovaní členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej členskou, alebo výročnou členskou schôdzou. Splatnosť, podmienky a dôsledky nezaplatenia sú rovnaké ako u riadneho člena. 
 7. Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
 8. Po troch rokoch asociovaného členstva a splnení vyššie uvedených podmienok, na základe písomnej žiadosti asociovaného člena, o prijatí za riadneho člena rozhoduje členská alebo výročná členská schôdza KCHMPP.
 1. Členstvo v klube zaniká:
 1. nezaplatením členského príspevku na príslušný rok v stanovenej lehote,
 2. vystúpením člena na základe písomného oznámenia, ku dňu jeho doručenia,
 3. vylúčením člena za hrubé porušenie stanov, predpisov a uznesení klubu, alebo strešných organizácií,
 4. vylúčením člena za opakované porušovanie členskej disciplíny, stanov, uznesení a predpisov klubu, alebo strešných organizácií,
 5. úmrtím člena.
 1. Členom klubu nemôže byť osoba zaoberajúca sa komerčným chovom a predajom psov prostredníctvom obchodných organizácií so psami alebo prostredníctvom priekupníkov so psami, ako aj chovom psov bez preukazov o pôvode.
 2. Člen klubu súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa a kontakt – pre vnútorné potreby, administratívu klubu a dokumentáciu splnenia poplatkovej povinnosti voči strešnej organizácii (UKK).
 3. Člen klubu súhlasí so zverejnením údajov na webovej stránke klubu, vo výstavnom katalógu, alebo odbornom spravodaji, resp. časopise v rozsahu: meno, priezvisko, obec, dosiahnuté výsledky na súťažiach a chovateľských akciách, s činnosťou súvisiaci fotografický materiál a to na účely propagácie, dokumentaristiky a zaznamenania histórie.

VI. Práva a povinnosti členov

 1. Členovia klubu majú právo:
 1. voliť a byť volení do orgánov klubu (okrem cudzích štátnych príslušníkov, asociovaných a mladistvých členov),
 2. využívať výhody klubu, ak spĺňa podmienky stanovené na udelenie týchto výhod,
 3. podávať návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu,
 4. zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných klubom,
 5. zúčastňovať sa na členských schôdzach a žiadať správy o činnosti výboru klubu,
 6. byť informovaní o rozhodnutiach orgánov klubu
 1. Členovia klubu majú povinnosti:
 1. uhradiť zápisné a ročný členský príspevok do klubu, ako aj ostatné poplatky schválené členskou, alebo výročnou členskou schôdzou klubu v stanovenom termíne,
 2. dodržiavať stanovy a predpisy klubu a platné predpisy a poriadky UKK, SKJ a FCI,
 3. dodržiavať podmienky pre zaradenie jedincov do chovu a pre zápis narodených šteniec,
 4. plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov klubu a UKK, alebo zo zverenej funkcie,
 5. aktívne sa zapájať do klubovej činnosti a dodržiavať klubovú disciplínu,
 6. nahlásiť výboru klubu akékoľvek zmeny, ktoré majú vplyv na členstvo v klube a chov.

VII. Orgány klubu

Orgánmi klubu sú:

 1. Členská schôdza alebo výročná členská schôdza klubu.
 2. Výbor klubu.
 3. Revízna komisia klubu.
 1. Členská schôdza klubu
 1. Členská schôdza sa schádza podľa potreby, najmenej raz za 2 roky, alebo na žiadosť 1/3 členov klubu. Zvoláva ju výbor klubu. Členská schôdza musí byť zvolaná písomne, alebo elektronicky, so zaslaním programu najmenej 14 dní pred jej konaním.
 2. V prípade ak požiada aspoň 30% riadnych členov o riešenie závažného a neodkladného problému môže mať členská schôdza internetovú formu hlasovania.
 3. Členská schôdza prijíma opatrenia na dosahovanie cieľov a plnenie poslania klubu vrátane zriaďovania odborných komisií, určuje rozsah a prijatie vnútorných predpisov, schvaľuje podmienky pre zaradenie do chovu a zápis narodených šteniat, prerokováva a schvaľuje správu o činnosti klubu za uplynulé obdobie, hospodárenie a čerpanie finančných prostriedkov klubu. V prípade potreby môže schváliť nové členské poplatky, zmeny členov výboru klubu, rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiu výboru klubu, schvaľuje plán činnosti a rozpočet na ďalšie obdobie.
 4. Členská schôdza navrhuje zástupcov klubu do odborných komisií, alebo do orgánov strešných organizácií.
 5. Uznesenia z členskej schôdze sú platné, ak sú schválené viac ako polovicou prítomných členov.
 1. Výročná členská schôdza klubu

Výročná členská schôdza klubu sa zvoláva po ukončení funkčného obdobia výboru klubu raz za 4 roky, alebo na žiadosť 2/3 členov klubu. Výročná členská schôdza musí byť zvolaná písomne, alebo elektronicky so zaslaním programu najmenej 14 dní pred jej konaním. Úlohou výročnej členskej schôdze je: 

 1. plnenie úloh a poslania členskej schôdze primerane podľa bodov b) až d)
 2. voliť na 4 roky spravidla 5-členný výbor klubu,
 3. voliť na 4 roky spravidla 3-člennú revíznu komisiu klubu,
 1. Výbor klubu
 1. Výbor klubu je výkonným orgánom klubu.
 2. Výbor klubu tvoria: predseda, tajomník, ekonóm, hlavný poradca chovu, člen výboru.
 3. Výbor riadi činnosť klubu medzi členskými schôdzami, alebo výročnou členskou schôdzou a členskou schôdzou. Úlohou výboru klubu je:
 • realizovať poslanie klubu,
 • zabezpečovať činnosť klubu,
 • zvolávať schôdze výboru klubu, členské schôdze, výročnú členskú schôdzu,
 • prijímať a evidovať nových členov,
 • vypracovávať plán činnosti a rozpočet na príslušný rok a zabezpečovať ich plnenie,
 • navrhovať čakateľov na funkciu rozhodcov pre exteriér plemien združených v klube,
 • navrhovať rozhodcov na výstavy,
 • navrhovať zmeny podmienok do chovu,
 • menovať a odvolávať poradcov chovu podľa potrieb klubu,
 • úlohy pre jednotlivých funkcionárov klubu určí výbor klubu.
 1. Výbor klubu sa schádza podľa potreby a zvoláva ho tajomník na pokyn predsedu klubu.
 2. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná viac ako polovica členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 3. Výbor zo svojich zasadnutí vyhotovuje zápisnicu, ktorá je do 30 dní zaslaná každému členovi výboru klubu.
 4. Výbor za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi a výročnej členskej schôdzi.

VIII. Kontrolná a revízna činnosť

 1. Kontrolnú a revíznu činnosť v klube zabezpečuje 3-členná revízna komisia v zložení: predseda a dvaja členovia. Volí sa predseda a to členskou, alebo výročnou členskou schôdzou, ktorý si vyberá podľa potreby ďalších dvoch členov k jednotlivým prípadom. Predseda revíznej komisie sa zúčastňuje na zasadnutiach výboru klubu s hlasom poradným. Revízna komisia sa schádza podľa potreby, zvoláva ju predseda RK za účelom kontroly činnosti a hospodárenia klubu. Predseda a členovia revíznej komisie nemôžu byť súčasne členmi výboru klubu.
 2. Členovia klubu a výbor klubu sú povinní poskytnúť revíznej komisii potrebnú súčinnosť.
 3. Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť členskej, alebo výročnej členskej schôdzi klubu, ktorej predkladá správu za jednotlivý rok a ďalej podľa potreby klubu správu na základe vzniknutej konkrétnej situácie.

IX. Členská disciplína

 1. O závažnosti porušenia členskej disciplíny rozhoduje výbor klubu ako prvostupňový disciplinárny orgán klubu. V prípade disciplinárneho stíhania člena výboru preberá funkciu prvostupňového disciplinárneho orgánu revízna komisia.
 2. Proti rozhodnutiu výboru klubu, alebo revíznej komisie ako prvostupňového disciplinárneho orgánu, možno do 15 dní od jeho doručenia podať odvolanie členskej, alebo výročnej členskej schôdzi klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.

X. Hospodárenie klubu

Klub hospodári podľa rozpočtu na príslušný rok schváleného členskou, alebo výročnou členskou schôdzou. Zdrojom príjmov sú:

 1. Zápisné a členské príspevky, 
 2. poplatky za chovateľskú činnosť,
 3. poplatky za akcie organizované klubom,
 4. príspevky, dotácie, dary a granty.

Tieto stanovy schválila členská schôdza KCHMPP dňa 23.09.2017.

Platnosť nadobudli dňom schválenia.