KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Klubová výstava (CAC, CAJC, KV, KVM) 18.6.2022

Penzión Lipa Tlmače, okr. Levice

Informácie pre vystavovateľov

  • Potvrdenie o prijatí psa nájdete vo svojom menu v online http://www.clubdogshow.sk
  • Katalóg dostanete pri príjme psov v deň konania výstavy vo výstavnej kancelárii
  • Súčasťou vstupného listu sú aj katalógové čísla Vašich prihlásených psov, ktoré nájdete na ďalšej strane vstupného listu. Je nevyhnutné, aby ste si ich vytlačili a priniesli so sebou na výstavu, pretože na výstave sa už vydávať nebudú. S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na záverečné súťaže. Neplatí, ak sa preukážete vstupným listom či číslami v mobilnej aplikácii, platné sú iba v tlačenej forme. 
  • Parkovné sa neplatí

Program

  830 – 1030 hod. Príjem psov
  930 – 1300 hod. Posudzovanie v kruhoch
1030 – 1430 hod. Zapisovanie do PP
1300 – 1430 hod. Záverečné súťaže
Junior Handling
Najkrajší mladší dorast
Najkrajšia chovateľská skupina
Najkrajší mladý pes
Najkrajšia mladá suka
Najkrajší veterán
Najkrajší z triedy čestnej
Best in Show 
Zmena programu vyhradená!

Rozhodcovia

Andráš Polgár/Srbsko – Miniatúrny americký ovčiak, neuznané plemená, V. FCI skupina a IX. FCI skupina (okrem Grifónov).
Viera Vítková/Slovensko – I. FCI skupina (okrem Miniatúrneho amerického ovčiaka) a Grifóny.


Zmena rozhodcu vyhradená!

Prihlasovanie od 1.3.2022

http://www.clubdogshow.sk/

Iba online: http://www.clubdogshow.sk/

Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, fotky !!!) nebudú akceptované.

V prípade nesprávneho zaradenia do triedy na prihláške majiteľom psa, bude jedinec automaticky zaradený do prislúchajúcej triedy podľa veku. Jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady – kópia medzinárodného pracovného certifikátu pre triedu pracovnú (nestačí doklad o absolvovaní pracovnej skúšky), kópia získaného šampionátu pre triedu šampiónov (platí len ICH alebo CH – neprikladajte zbytočne Junior šampionát), a doklad o titule pre triedu čestnú, budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. Doklady nahraté po poslednej uzávierke sa nebudú akceptovať. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa do inej triedy v deň výstavy nie je možné! Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. .Výstavné poplatky za neprijaté prihlášky / preplatky budú vrátené na účet refundáciou do 30 dní po ukončení výstavy. Nie je potrebné posielať žiadosť. V prípade vrátenia poplatkov z akéhokoľvek dôvodu, si z poukázanej sumy účtujeme manipulačný poplatok vo výške 5€. Storno prihlášky je možné najneskôr do 1.6.2022! Žiadosť pošlite v PDF na email dusan.kuris@gmail.com

Žiadosť na storno prihlášku nájdete TU

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa KCHMPP a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Online štatistiku obsadenie tried nájdete tu: http://clubdogshow.sk/statistics.php

Kontakt : dusan.kuris@gmail.com

Výstavné poplatky

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte hneď po registrácii online prihlášky, najneskôr do 24 hodín po prihlásení. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 48 hodinách vymazané.

 

1. uzávierka, 18.5.2022

2. uzávierka, 26.5.2022

3. uzávierka, 01.6.2022

člen

nečlen

člen

nečlen

člen

nečlen

Za prvého psa

20 €

25 €

25 €

30 €

30 €

35 €

Za ďalšieho psa

17 €

22 €

22 €

27 €

27 €

32 €

Mladší dorast, dorast

0 €

10 €

0 €

15 €

0 €

20 €

Čestná

5 €

10 €

10 €

15 €

15 €

20 €

Veteránov

10 €

15 €

15 €

20 €

20 €

25 €

Pár psov, chovateľská skupina

8 €

10 €

10 €

12 €

12 €

14 €

Dieťa a pes a junior handling

6 €

8 €

8 €

10 €

10 €

12 €

BANKOVÉ SPOJENIE
Názov banky: Fio banka, Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava
Majiteľ účtu: Klub chovateľov málopočetných plemien psov
Sídlo klubu: Hôrky 160/31, 97231 Ráztočno, SR
Číslo účtu EUR v SR: 2701546048/8330
Číslo účtu EUR v ČR: 2701546048/2010 – je nutné platiť v EUR
IBAN CODE: SK8583300000002701546048
SWIFT CODE: FIOZSKBAXXX

Pri úhrade poplatku rozhoduje dátum jeho zaplatenia. Výstavné poplatky za viacerých psov môžete platiť spolu. V správe pre príjemcu uveďte mená prihlásených psov. Jedince prihlásené do triedy šteniat, dorastu, veteránov a čestnej sa nepovažujú za prvého psa. V prípade spolumajiteľstva prihláseného psa, vzniká nárok na zľavu pre člena klubu len za podmienky, ak sú obaja členovia klubu. Ak spolumajiteľ nie je člen klubu, vystavovateľ je povinný rozdiel výstavného poplatku doplatiť.

Vystavovateľ nemá nárok na navrátenie výstavných poplatkov ak sa z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní.

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov.

Propozície

Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Výstava je prístupná všetkým psom a sukám plemien zastrešených v KCHMPP. Vystavovateľ nemusí byť členom uvedeného klubu. Jedince musia byť zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Importované jedince v SR musia byť zapísané v slovenskej plemennej knihe psov SKJ.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. 

Majitelia psov, ktoré získali BOB, sú povinní zúčastniť sa na záverečnej prehliadke víťazov, inak strácajú nárok na vecnú cenu.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. Predaj šteniec na výstavisku je zakázaný!

Vystavovateľ je zodpovedný za ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav psov. Vystavovatelia sú povinní byť označení správnym a viditeľným katalógovým číslom počas posudzovania v kruhoch ako aj počas záverečných súťaží. V prípade nastúpenia do súťaží s nesprávnym číslom alebo nastúpenie do nesprávnej súťaže, výsledky nebudú zaradené do výsledkovej listiny výstavy.

Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.

Upozornenie pre vystavovateľov

Posudkové listy vystavovaných jedincov sú v kruhu. Skontrolujte si v katalógu správnosť zaradenia Vášho psa do triedy podľa plemena a pohlavia. Ak nie je správne zaradený, ešte pred začiatkom posudzovania si vo výstavnej kancelárii vyžiadajte preradenie psa do správnej triedy. Preraďovanie psov na výstave z triedy otvorenej do triedy pracovnej alebo šampiónov nie je možné. Preraďovanie do inej triedy je možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy

Veterinárne podmienky

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Protest

sa môže podať len z formálnych dôvodov, písomne vo výstavnej kancelárii, počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne so zložením vkladu 20 €, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu – oceneniu, poradiu, udeleným titulom a pod. je neprípustný.

Triedy

Mladší dorast od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov
Dorastu 6 – 9 mesiacov
Mladých 9 – 18 mesiacov
Stredná 15 – 24 mesiacov
Otvorená od 15 mesiacov
Trieda pracovná od 15 mesiacov (treba priložiť minimálne národný pracovný certifikát)
Trieda šampiónov od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)
Trieda veteránov od 8 rokov
Trieda čestná od 15 mesiacov s titulom ICH, CH, NV (priložiť kópiu dokladu)
Jedinca nie je možné posúdiť mimo konkurenciu.

Do triedy pracovnej je možné prihlásiť tieto plemená:
Austrálska kelpia, Austrálsky ovčiak, Bergamský pastiersky pes, Chodský pes, Holandský ovčiak, Pikardský ovčiak, Pyrenejský ovčiak, Východoeurópsky ovčiak.

Tituly a čakateľstvá

CAJC Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môže ho získať pes a suka v triede mladých ocenené známkou výborný 1.
CAC Čakateľstvo šampióna SR môže získať pes a suka v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenené známkou výborný 1.
R. CAC Čakateľstvo šampióna SR môže získať pes a suka v triede otvorenej, strednej, pracovnej a šampiónov ocenené známkou výborný 2, ak v danej triede bol udelený CAC.
KVM Klubový víťaz mladých môže získať pes a suka osobitne, ktorí v triede mladých získali titul CAJC.
KV Klubový víťaz môže získať pes a suka osobitne, ktorí v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov získali titul CAC.
BOB Víťaz plemena, nastupujú psy a suky, ktorým bol udelený titul Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz a V1 z triedy veteránov. Titul získa najlepší z nich.  
BOS Najlepší z opačného pohlavia.
BIS Víťaz výstavy, nastupujú BOB z každého plemena. Titul získa najlepší z nich. Určuje sa poradie 3 jedincov

Súťaže

Do súťaží nie je možné prihlásiť psa v deň výstavy.

Dieťa a pes: súťaž pre deti od 3 do 9 rokov so psom, bez ohľadu, či bol prihlásený na výstavu
Junior Handling: Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť mladého vystavovateľa vo veku od 9 do 17 rokov a svojho psa, bez ohľadu, či bol prihlásený na výstavu.
Najkrajší pár: Do tejto súťaže môže vystavovateľ/majiteľ (100% zhoda, nie spolumajiteľ) prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena a rázu, ktoré boli posúdené na tejto výstave.
Chovateľská skupina: Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice. Vystavovateľ je povinný na požiadanie chovateľa požičať svojho psa do uvedenej súťaže.
Najkrajší mladší dorast: do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ocenené v triede mladší dorast známkou veľmi nádejný 1.
Najkrajší dorast: do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ocenené v triede dorastu známkou veľmi nádejný 1.
Najkrajší mladý pes: do súťaže nastupujú psy, ktorí získali CAJC.
Najkrajšia mladá suka: do súťaže nastupujú suky, ktoré získali CAJC.
Najkrajší veterán: do súťaže nastupujú veteráni, ktorí získali ocenenie výborný 1.
Najkrajší jedinec z triedy čestnej: nastupujú najlepší jedinci z triedy čestnej každého plemena ocenený známkou výborný 1

Reklama

Formát reklamy: celá strana A5 – 115x180mm, hotové litografie dodané na email dusan.kuris@gmail.com v JPG (min. 300 dpi). Uzávierka inzercie je 14 dní pred konaním výstavy. Podmienkou pre zverejnenie v katalógu je úhrada vopred. Poplatok je 14 EUR za celú stranu, 7 EUR za 1/2 strany. Farebná tlač 100% príplatok.