Podmienky chovnosti

Podmienky zaradenia do chovu

 • Overený pôvod, osvedčený preukazom o pôvode psa, vydaný Plemennou knihou, uznanou FCI.
 • Dosiahnutie vekovej hranice: 18 mesiacov.
 • Absolvovanie dvoch výstav v SR vo veku minimálne 12 mesiacov, z toho jednej klubovej s ocenením „Výborný/á/“. Druhé ocenenie z oblastnej, klubovej alebo národnej výstavy „Výborný/á/“, z medzinárodnej výstavy „Veľmi dobrý/á/. Ocenenia musia byť od dvoch rôznych rozhodcov.
 • Absolvovanie popisnej prehliadky vo veku minimálne 15 mesiacov s výsledkom "chovný/a". Popisnú prehliadku vykonáva 3 členná komisia v zložení: dvaja posudzovatelia exteriéru, s aprobáciou na dané plemeno a poradca chovu, výnimočne iný funkcionár klubu. Žiadosť o  vykonanie popisnej prehliadky zasielajte na adresu [email protected].
 • Podmienka pre zaradenie jedinca do chovu je vyhodnotenie RTG DBK s najvyššou povolenou hodnotou DBK 2/2 (C/C), po dosiahnutí veku jedinca 12 mesiacov.
 • Splnenie podmienok do chovu zaznačí poradca chovu do originálu preukazu pôvodu.
 • Zaradenie jedinca do chovu robí plemenná kniha UKK
 • Suka môže mať 3 vrhy za 2 roky
 • Chovateľ je povinný do 70 dní od narodenia šteniat zaslať PCH pre LLP (Diana Šuleková) mená šteniat s pridelenými registračnými číslami s plemennej knihy UKK
 • Ukončenie chovnosti: suky po dovŕšení 9 rokov a psy po dovŕšení 13 rokov veku.
 • Použite príbuzenskej plemenitby v chove:
  - pokiaľ sa spoločný predok v rodokmeni šteniat nachádza v 2. generácii aj na strane otca aj na strane matky je použite takejto príbuzenskej plemenitby v kompetencii poradcu chovu.
  - pokiaľ sa spoločný predok v rodokmeni šteniat nachádza v 2. generácii a vyššie na strane otca a 3. generácii na strane matky, alebo opačne v 3 generácii na strane otca a v 2. generácii a vyššie na strane matky je použitie takejto príbuzenskej plemenitby v kompetencii chovateľa.

Ak chcete mať svojho psa/suku uvedeného v sekcii Chovní jedinci, musíte poslať mailom poradcovi chovu kópiu PP s viditeľne vyznačeným zápisom chovnosti zo Slovenskej plemennej knihy a kvalitnú fotografiu daného jedinca.

Bez týchto dokumentov, nie je možné tieto informácie uverejniť na stránkach.

Žiadosť o popisnú prehliadku na stiahnutie.