KCHMPP

Klub chovateľov málopočetných plemien psov

Pravidlá pri úhrade výstavných poplatkov na klubových výstavách

  • Výška výstavného poplatku sa stanovuje podľa dátumu uhradenia, nie podľa prihlásenia psa na klubovú výstavu. Akceptuje sa pripísanie sumy na klubový účet do 4 dní po danej uzávierke.
  • Výstavný poplatok platený po tretej uzávierke, alebo v deň výstavy sa zvyšuje o 100%. Platí aj pre prihlásenie do záverečných súťaží.
  • Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní výstavy, nemá nárok na vrátenie výstavného poplatku s výnimkou úhynu psa s veterinárnym potvrdením.
  • V prípade že vystavovateľ prihlási psa na výstavu, neuhradí výstavný poplatok a následne sa nezúčastní klubovej výstavy, je povinný uhradiť 50% výstavného poplatku. Ak uvedenú sumu nezaplatí, nebude mu umožnené prijatie na ďalšiu klubovú výstavu až do doby uhradenie dlžnej sumy.
  • Vystavovatelia, ktorí majú podlžnosti voči klubu vo výstavných poplatkov, budú zverejnení na stránke klubu s presnou identifikáciou dlžnej sumy a dátumu výstavy.